Közlekedési és egyéb kedvezményekkel kapcsolatos jogszabály változások!

Közlekedési és egyéb kedvezményekkel kapcsolatos jogszabály változások!

TÁJÉKOZTATÓ

Közlekedési kedvezményekrõl
Forrás: MEOSZ
Jogszabályi hivatkozás: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
 
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl
Közlekedési és egyéb kedvezményekkel kapcsolatos jogszabály változás!
 
    2011. július 2-án hatályba lépett a 102/2011 (VI. 27.) Kormányrendelet, ezzel egyidejûleg hatályát vesztette a 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet jármûszerzési támogatásokra vonatkozó része. Az igazolások tekintetében módosult a parkolási igazolvány kiadásáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Kormányrendelet, valamint a lakáscélú támogatásokról szóló (LÁT) kormányrendelet is.
 
Legfontosabb változás, hogy az úgynevezett "hétpontos" igazolást a háziorvosok 2011. július 2. napjától már nem állíthatják ki.
 
    A jármû szerzési támogatás (parkolási engedély, lakás akadálymentesítési támogatás) igényléséhez 2011. július 2. napját követõen felhasználható igazolások:
 
   1. Mozgásszervi okra tekintettel fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat, vagy az ennek alapjául szolgáló szakhatósági engedély (OOSZI, ORSZI, NRSZH)
 
   2. A mozgásszervi okok miatt magasabb összegû családi pótlék folyósítását, 18 év alatti fiatalkorú személyt nevelõ családtag számára megállapító határozat, vagy ennek alapjául szolgáló, az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet I. melléklet L. pontja szerint kiállított szakvélemény.
 
   3. a BNO kód XIII fõcsoportjába (csont - izomrendszer és kötõszövet betegségei) tartozó vezetõ diagnózisra tekintettel, legalább 40 %-os egészségkárosodást megállapító, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH), vagy annak jogelõdje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet (ORSZI) által kiadott szakhatósági vélemény*.
*Jogszabályváltozás a közlekedõképesség minõsítésével, igazolások kiadásával kapcsolatban 2012. április 1-tõl! >>> klikk
___________________________________________________
 
Jármû szerzési támogatás igényelhetõ:
   1. új személygépkocsira,
   2. olyan használt személygépkocsira, amelyet legfeljebb négy éve helyeztek forgalomba,
   3. három- vagy négykerekû robbanómotoros, vagy elektromos meghajtású mopedre (mopedautóra)
   4. a 10 km/óra végsebességet meg nem haladó robbanómotoros, vagy elektromos meghajtású kerekes székre.
 
A szerzési támogatás összege:
   - új személygépkocsi esetén 900 ezer forint,
   - a többi esetben a vételár 60 százaléka, de legfeljebb 600 ezer forint.
A jármû szerzési támogatás igénylésének további feltételei:
   - maga az igénylõ rendelkezik vezetõi engedéllyel, vagy igazolni tudja, hogy a vezetésre alkalmas,
   - az igénylõvel közös háztartásban együtt élõ házastárs, regisztrált élettárs, szülõ, gyermek, vagy testvér rendelkezik vezetõi engedéllyel és a mozgássérült személy szállítását nyilatkozatban vállalja.
 
Átalakítási támogatás: a vezetés feltételeinek megkönnyítését, vagy a biztonságos szállítás, rögzítés rendszereinek beszerelését segíti elõ, mértéke az átalakítás igazolt költsége, de legfeljebb 90 ezer forint.
A szerzési- és az átalakítási támogatás nem zárja ki egymást, a kettõ egyidejûleg is, de külön - külön is igényelhetõ.
A jármû szerzési támogatás továbbra is csak hét évente igényelhetõ.
 
A támogatások odaítélésénél elsõbbséget élveznek:
   - a munkába járók (ide számít a rendszeresen, legalább egy évig végzett, regisztrált önkéntes munkavégzés is),
   - a tanulók,
   - a hadirokkantak, valamint
   - a regisztrált álláskeresõként átképzésben részt vevõ súlyosan mozgáskorlátozott személyek.
A támogatások odaítélésénél, a MEOSZ Elnöke által kijelölt személy tagja a Megyei Kormányhivatalok mellett mûködõ bizottságoknak.
 
A szerzési és az átalakítási támogatás iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalnál kell elõterjeszteni minden év március 31-ig.
 
A támogatási összeg elszámolásának módja:
   - Moped és kerekes szék vásárlása, valamint átalakítási támogatás igénylése esetén a hivatal utalványt állít ki, amelyet a belföldi adószámmal rendelkezõ értékesítõ helyeken lehet beváltani.
   - Akár új, akár használt személygépkocsi vásárlása esetén, egy jelenleg folyó közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerülõ pénzintézet lízingszerzõdést köt a támogatásban részesülõ személlyel hároméves futamidõre, a vételárnak arra a részére, amelyet a támogatás nem fedez.
Bõvebb információk: - www.lehetosegauto.hu
___________________________________________________
 
Parkolási igazolvány: érvényességének lejártáig még felhasználható, azt követõen már csak az új szabályok szerint kiadott igazolások alapján újítható meg.
 
Dr. Hegedûs Lajos MEOSZ elnök