Időskorúak járadéka 2015

Időskorúak járadéka 2015

Szociális ellátások – IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA

Joghely:Az 1993. évi III. törvény 32/B-32/E §-a valamint a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14.§-a szabályozza az ellátást.


Az ellátás típusa: Pénzbeli


Az ellátás jövedelmi helyzettől függő.


Leírás: Az időskorúak járadéka a megélhetési jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉBEN az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015. évben 28.500 Ft) : a) a házastársával, élettársával közös háztartásban élő, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében 80 %-a, ( jelenleg: 22.800 Ft) b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött de 75. évesnél fiatalabb személy esetében 95 %-a, (jelenleg: 27.075 Ft) c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében 130 %-a, (jelenleg: 37.050 Ft). JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ JOGOSULT ESETÉN az a) vagy b) vagy c) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete. HA AZ ELLÁTÁS ÖSSZEGE A HAVI EZER FORINTOT NEM ÉRI EL, A JOGOSULT RÉSZÉRE EZER FORINT ÖSSZEGŰ ELLÁTÁST KELL MEGÁLLAPÍTANI.


Az ellátásra jogosultak: Nyugdíjkorhatárt betöltött, szociálisan rászorult személy


A jogosultság feltétele: Jogosult rá az a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, aki megélhetési jövedelemmel nem rendelkezik. A TÁMOGATÁS SZEMPONTJÁBÓL AKKOR NEM BIZTOSÍTOTT A MEGÉLHETÉS, HA : a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személynek a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított 1 főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015. évben 28.500 Ft ) 80 %-át, a 22.800 Ft-ot nem haladja meg, b) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de a 75 évesnél fiatalabb egyedülálló személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 95 %-át, a 27.075 Ft-ot, c) az egyedülálló 75. életévét betöltött személynek, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, a 37.050 Ft-ot. FELÜLVIZSGÁLAT: az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv KÉTÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER felülvizsgálja. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább kell folyósítani.
AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGNAK A NYUGDÍJKORHATÁR BETÖLTÉSÉRE TEKINTETTEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE ESETÉN a járási hivatal a döntés jogerőre emelkedését követően haladéktalanul, hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránt. A jogosultság megállapítása esetén annak kezdő napja az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő nap. NEM ÁLLAPÍTHATÓ MEG AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA, ILLETVE A FOLYÓSÍTÁST MEG KELL SZÜNTETNI, HA a személy a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti; b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik.
Folyósítás: A megállapított időskorúak járadékát utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata.


Az igény benyújtásának helye(i): Lakcím szerint illetékes járási (budapesti kerületi) hivatal, Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala vagy közös önkormányzati hivatal, Kormányablak


Az igény benyújtásának formája: A járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetve a Kormányablaknál lehet benyújtani. Az igényléshez szükséges nyomtatvány: 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány, mely az igénylés helyén szerezhető be. Mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat.

 

forráslink: https://palyazatfigyelo.info/2015/04/27/idoskoruak-jaradeka-2015.php