Gépjármûszerzési támogatás - változások!

Gépjármûszerzési támogatás - változások!
2.) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletnek (jármûszerzési támogatás rendelet) a 61/2012.(III.30.) Korm. rendelettel 2012. április 1. napjától bevezetett egyéb fontos módosításai.
 
2/1. A szerzési és átalakítási támogatás egyidejûleg is igényelhetõ.
 
2/2. A korábbi jármûszerzési támogatás igénybevételének idõpontjaként (a 7 év elteltének számítása szempontjából) - ha a kedvezményt igénybe vették, - a kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat jogerõre emelkedésének napját kell figyelembe venni függetlenül attól, hogy a korábbi utalványt, érvényességi idõtartama alatt mikor váltották be.
 
2/3. A jármûszerzési támogatásra vonatkozó igényt, a megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhatóságához, március 15. helyett: május 15. napjáig lehet benyújtani.
Az ez idõpontig benyújtott kérelmek esetében a Szociális és Gyámhivatalok kezdeményezik a közlekedõképesség súlyos akadályozottságának megállapítását, ha a kérelmezõ a benyújtáskor még nem rendelkezik ezzel az igazolással, vagy a mozgássérültség miatt megállapított fogyatékossági támogatásról szóló, illetve a 18 év alatti személy esetén a magasabb összegû családi pótlék megállapításáról szóló igazolással.
 
Ebben az esetben, a kérelem mellé be kell csatolni a mozgáskorlátozottságot igazoló korábbi orvosi szakvélemények másolatát, illetve a 2011. június 30. napja elõtt kiállított "7 pontos" háziorvosi szakvélemény eredeti példányát, vagy hatóság által hitelesített másolatát.
 
2/4. A jármûszerzési támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása minden év szeptember 15. napjáig a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatala által mûködtetett bizottság döntése alapján történik.
Akik az adott évben az elsõ elbírálás során nem részesülnek támogatásban, azok között, a bíráló bizottság a jogszabályi elõnyben részesítési elõírások, illetve az egyedi körülmények alapján meghatározza a további kielégítési sorrendet.
 
Amennyiben valaki, a számára megállapított támogatásról az adott évben lemond, vagy a költségvetési források alapján pótkeret kerül meghatározásra, akkor a kielégítési sorrend alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig további személyek részesülhetnek az adott évben támogatásban.
 
    Ezért, ha valaki, a számára megállapított támogatást bármely ok miatt nem tudja a megállapítás évében, a támogatás érvényességi idején belül igénybe venni, nagyon fontos, hogy ezt írásban jelezze a szociális és gyámhivatal felé, mert ebben az esetben helyette valamely más jogosult személy támogatásban részesülhet.
 
2/5. Amennyiben év közben, a visszaadott támogatások, vagy a költségvetési források növekedése miatt pótkeretszám meghirdetésére kerül sor és az új jármû vásárlására meghirdetett keretszámot az igénylõk nem merítik ki, úgy a használt jármû vásárlására támogatást igénylõ személyek, illetve az adott évben, az elsõ elbírálás során támogatásban nem részesülõ személyek a megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatalához benyújthatják igényüket új jármû vásárlásának  támogatására. Az ilyen igények kielégítésérõl a bizottság dönt a jogszabályi elõnyben részesítési feltételek, illetve az egyéb körülmények figyelembe vételével.
 
Ez a szabály érvényesíthetõ a 2011. évi fel nem használt keretszámok esetében is legkésõbb 2012. május 30. napjáig, a megyék szabad forrásainak erejéig.
A szociális és gyámhivatalok a fel nem használt 2011. évi új jármûvásárlási támogatás maradvány keretszámainak igényelhetõségére vonatkozóan, írásban tájékoztatják a 2011. évben befogadott, de ki nem elégített igényt benyújtott személyeket.
    Javasoljuk, hogy a 2011. évben jogosult, de támogatásban nem részesített személyek keressék meg a területileg illetékes szociális és gyámhivatalokat esetleges támogatási igényük benyújtása érdekében.
 
3.) A jármûszerzési támogatás felhasználására és finanszírozására vonatkozó szabályok változásai.
 
   A MEOSZ és a finanszírozó Széchenyi Bank tárgyalásainak eredményeként igen jelentõs mértékben, a felhasználók számára elõnyös módon változtak a finanszírozási szabályok, a következõk szerint:
 
3/1. Lehetõség van automata sebességváltóval szerelt Suzuki Swift gépkocsi igénylésére. Az automata sebességváltóval szerelt jármû felára 300.000.-Ft.
 
3/2. Jelentõsen bõvült a támogatással rendelhetõ új Suzuki Swift típusokat kiszolgáló országos dealer hálózat.
 
3/3. Új, a korábbiaknál lényegesen kedvezõbb, az egyedi igényeknek is jobban megfelelõ, magasabb elsõ részlettel induló, majd lényegesen alacsonyabb folyamatos és utolsó törlesztõ részletet igénylõ hitelkonstrukciók állnak rendelkezésre az új és a használt jármûvek vásárlásához.
 
3/4. A regisztrációs adó jelentõs csökkenése miatt, az új jármûvek vásárlása lényegesen kedvezõbbé vált, mint a használt jármûvek vásárlása.
 
 
    Tájékoztatónk mellékletét képezi a Széchenyi Kereskedelmi Bank által, a finanszírozással kapcsolatban összeállított részletes tájékoztató, de az internet kapcsolattal rendelkezõ személyek, részletes tájékoztatást kaphatnak a
honlapon.
 
Akik nem rendelkeznek közvetlen internet kapcsolattal, kérjenek tagegyesületeink irodáiban segítséget.