Gépjármûadó-kedvezmény mozgáskorlátozott személyeknek 2013. évben

Gépjármûadó-kedvezmény mozgáskorlátozott személyeknek 2013. évben
 
Adómentesség
5. § Mentes az adó alól
f)
- a súlyos mozgáskorlátozott személy,
- a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú,
- a cselekvõképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élõ szülõ - ideértve a nevelõ-, mostoha- vagy örökbefogadó szülõt is -
(a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany)
 
egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érõ, nem személytaxiként üzemelõ személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig.
 
Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményû személygépkocsi után jár,
 
g) a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,
 
 
Az adó mértéke
 
7. § (1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármû
- gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ naptári években 140 Ft/kilowatt.
 
A gépjármûadókedvezményre való jogosultság igazolása
VÁLTOZÁS!
 
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011 (VI.29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése értelmében 2013. évtõl az ún. "7 pontos igazolással", illetõleg a Korm. rendelet 2012. március 30-án hatályos 7. §. ac.) alpontja szerint szakértõi szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkezõ személyek nem tekinthetõk súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjármûadó-mentességre sem jogosultak.
 
Ahhoz, hogy valaki 2013-tól is jogosult legyen adómentességre, szükség van új igazolások beszerzésére.
 
Az új Kormányrendelet 2. §. a.) pontja a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát definiálja, míg a 7. §. 3. bekezdés a.) pontja a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló okiratot nevesíti.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2. §. a.) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy:
   1.) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot) 23. §. (1) bekezdés e.) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minõsül, vagy f.) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minõsül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,  
    Ennek igazolására szolgáló dokumentum:
A Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolat.
 
    2.) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet (továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,
    Ennek igazolására szolgáló dokumentum:
Az 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet (továbbiakban: Mr.) 3. számú mellékletében
meghatározott, hatályos igazolás másolata.
 
   3.) a Korm. rendelet 8/A. §. szerinti minõsítési rendszer szerint a közlekedõképességben súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább 3 éven át fennáll.
    Ennek igazolására szolgáló dokumentum:
A szakértõi szerv (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által a közlekedõképesség minõsítésérõl kiadott szakvélemény-másolat.
Amennyiben betegségére vonatkozó ezen igazolások valamelyikével Ön rendelkezik, gépjármûadó kedvezményének érvényesítéséhez kérelemmel fordulhat a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához.
 
Amennyiben nem rendelkezik ezen igazolások egyikével sem, új igazolások beszerzése szükséges.
A Okmányirodákban kérelmezhetõ a súlyos mozgáskorlátozottság megállapítása, a kérelemhez csatolni kell a rendelkezésre álló, mozgáskorlátozottságra, illetve egyéb, mozgásszervi betegségekre  vonatkozó orvosi dokumentációk - szakvélemények, zárójelentések, leletek másolatát.
 
E kérelemmel a Polgármesteri Hivatal megkeresi a szakértõi szervet (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) a közlekedõképesség minõsítése érdekében. A  szakértõi szerv a szakvéleményt 60 napon belül adja ki.
 
A szakértõi szerv által kiadott szakvélemény-másolat - feltéve, hogy az a közlekedõképesség súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3 éves idõtartamra megállapítja - szolgál alapul a gépjármûadó alóli mentesség megállapításához.