AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁS

AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁS

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Lakashitel_MEOSZ_nyomtatvanycsomag_20120109.pdf

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet alapján a mozgáskorlátozott személy részére akadálymentes lakás építéséhez, vagy vásárlásához, valamint az akadálymentesítés többletköltségeire vissza nem térintendõ állami támogatás nyújtható.
 
 
Az akadálymentesítési támogatás összege

Mozgáskorlátozott személy
 
A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében meghatározott mozgásszervi fogyatékosnak vagy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott súlyos mozgáskorlátozott személynek minõsülõ személy.
 
Akadálymentesítés
 
A mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegébõl fakadó, a lakáshasználattal összefüggõ életvitel nehézségeit csökkentõ, a rendeltetésszerû használatot biztosító mûszaki akadálymentesítési munkák elvégzése új lakóépületen, vagy új lakáson, illetve meglévõ lakóépületen vagy használt lakáson.
 
Milyen esetekben jogosult az akadálymentesítési támogatásra?
 
A támogatást a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élõ közeli hozzátartozó, vagy az élettárs igényelheti, ha
 
  • a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévõ általános építési elõírások szerint megépített lakóépületet, illetve az abban lévõ lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerûen használni, és ezért
 
  • ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelõen használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt akadálymentessé tenni.
 
A mozgásszervi fogyatékosság, illetve a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása
 
A módosító rendelkezés értelmében a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 9. & (8) bekezdése alapján a mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következõ módon kell igazolni, a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor:
 
   a) a 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 7. & (3) bekezdése a) pont aa) és ac) alpontja szerinti iratokkal, (azok egyikével),
    b) az orvosszakértõ szervnek a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság minõsítését tartalmazó szakvéleményével, vagy szakhatósági állásfoglalásával arról, hogy az igénylõ mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott.
Az elõzõek szerinti mozgásszervi fogyatékosságot, illetve a súlyos mozgáskorlátozottságot az a) pont szerint dokumentumok egyikével és a b) pont szerinti dokumentum valamelyikével kell igazolni.
 
Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges a Korm.rendelet 9.&.(8) bekezdés szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet szerinti elõzetes vizsgálatát – a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedõképességének minõsítését elõsegítõ, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával – az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl szóló kormányrendeletben meghatározott települési, a fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjénél (továbbiakban: körzetközponti jegyzõ) lehet kezdeményezni. A körzetközponti jegyzõ a kérelem beérkezésétõl számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt a közlekedõképesség minõsítése érdekében.
 
    A 102/2011. (VI.29.) Korm.rendelet 7. & (3) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja értelmében a kérelemhez mellékelni kell:
 
a) a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló,
 
    aa) a Fot. szerint fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat , vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy
    ab) a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és a fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19.) EszCsM rendelet 3.sz. mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy
    ac) a szakértõi szerv által a közlekedõképesség minõsítésérõl kiadott, a 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2. & a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát.
 
Az akadálymentesítési támogatás összege
 
  • akadálymentes új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához legfeljebb kétszázötvenezer forint,
ha az építtetõ vagy a vásárló, illetve az építtetõvel vagy a vásárlóval együtt költözõ – a Ptk. 685. § b)pontja szerinti – közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,
 
 
  • meglévõ lakáson, lakóépületen végzett akadálymentesítéshez legfeljebb százötvenezer forint,
- ha a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élõ – a Ptk. 685. § b)pontja szerinti – közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,
- ha az önkormányzati lakásra határozatlan idejû bérleti jogviszonnyal rendelkezõ személy vagy vele közös háztartásban élõ – a Ptk. 685. § b)pontja szerinti – közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy.
 
Az igénylést a területileg illetékes OTP fiókban (OTP Bank Füzesabony, Otp Füzesabony Rákóczi u. 77.) kell benyújtani,
az ügyintézést 2011.06.01-tõl az OTP végzi!
 
   További részletes felvilágosítást és igénylõlapot a területileg illetékes OTP fiókban (OTP Bank Füzesabony, Otp Füzesabony Rákóczi u. 77.) vagy  Egyesületünknél lehet kérni.

Egyesületünkben is igényelhető a nyomtatvány, továbbá a nyomtatvány kitöltésében és a teljes ügyintézésben egyaránt segítünk.